Attefallshus från Ekenäshus

Attefallhus

Nyheter: Attefallshus från Ekenäs Hus:
Topasen 25, Solgen 25, Nömmen 25, Lången 25, Torekov 25 och Guldhus.

Nu är beslutet om Attefallshuset klubbat och träder i kraft från och med 2 juli 2014. Med beslutet sammanfattat gäller:

Att det blir tillåtet att utan bygglov bygga ett upp till 25 kvadratmeter stort komplementhus i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Byggnaden får användas som till exempel permanentbostadshus, garage, förråd eller gäststuga. Man måste dock anmäla bygget till kommunen. Huset ska också vara ett komplement till ett redan existerande en- eller tvåbostadshus som har bygglov.

  • Husen kan uppföras med kök, badrum och åretruntstandard.
  • Arean får maximalt uppgå till 25 kvadratmeter och den högsta nockhöjden är satt till 4 meter. Boytan ligger på cirka 20 kvadratmeter.
  • Husen får byggas utan bygglov om de byggs 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs tillstånd från grannen.
  • Bygget av ett komplementbostadshus måste anmälas till kommunen, även om det inte krävs något bygglov.
  • Ett krav för att få bygga ett komplementbostadshus är att det finns en huvudbyggnad på tomten.

Även om förslagen i propositionen är bygglovsbefriade kan kommunen kräva bygglov:

  • Om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör värdefull miljö.
  • Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.
  • Om komplementbostadshuset, tillbyggnaden och inredandet av ytterligare en bostad är inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övning- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.

Vi har tillsammans med arkitekt Erik Gärskog, Gullmanders Arkitekter & Ingenjörer AB, börjat ta fram våra modeller av ”Attefallshus”. Hus som kommer att kunna byggas i timmer eller med blockväggar, fokuserat på att använda ytan så bra det går. Ett hus som passar som bostadshus, gästhus, förråd, mm.

Tills vidare kan vi anpassa samtliga hus i vårt sortement till att bli 25 kvadratmeter, detta gör vi tillsammans med våra kunder efter deras behov och önskemål.